ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-MATH ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางไตรสรณ์ สาลี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45290 ด.ญ.หทัยชนก กิตติพานิชกุล 1/11  
2 45343 ด.ช.เตชินท์ ปุริทาสัง 1/13  
3 44917 ด.ช.ธาม อะทอยรัมย์ 1/2  
4 44934 ด.ช.ศุภณัฐ พิศวงศ์ 1/2  
5 44915 ด.ช.ธเนศวร บุญสิงห์ 1/2  
6 44907 ด.ช.ชยพัทธ์ โปร่งจิต 1/2  
7 44947 ด.ช.ชัยวัฒน์ พงษ์วิเศษ 1/3  
8 44962 ด.ญ.ปณิชา พิชยชาญสิน 1/3  
9 44946 ด.ญ.ชัญญา ทวีสาร 1/3  
10 45148 ด.ช.นราวิชญ์ มูลราช 1/8  
11 45149 ด.ช.ปพน ไสยโยธา 1/8  
12 45166 ด.ช.ศิรสิทธิ์ บุญธรรม 1/8  
13 44215 เด็กชายวีรภัทร ศักดา 2/7  
14 44189 เด็กชายธนธรณ์ วิเชียรดี 2/7  
15 44190 เด็กชายธนบดี ศุภผล 2/7  
16 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 4/7  
17 44618 นางสาวปิ่นแก้ว ดีพูน 5/6  
18 40592 นางสาวผกามาศ สายแก้ว 6/3  
19 43137 นางสาวมีนา อุ่นใจดี 6/3  
20 43135 นางสาวณัฐฐินันท์ แววแก้ว 6/3  
21 43168 นางสาวกนกวรรณ ชอบบัว 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  8 คน