ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41782 นายชนาธิป ทุพรหม 5/15  
2 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 5/16  
3 44740 นายนพพร แต้มสุด 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  0 คน