ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43336 เด็กชายภูมิพัฒน์ โมคศิริ 3/1  
2 43310 เด็กชายกิตติพัฒน์ นิยมตรง 3/1  
3 43327 เด็กชายนิติภูมิ เสริมศรี 3/1  
4 43328 เด็กชายเนติวรรณ วรรณทวี 3/1  
5 43329 เด็กหญิงบัณฑิตา กระจงกลาง 3/1  
6 43341 เด็กชายวรินธร จิตหาญ 3/1  
7 43387 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีศันสนีย์ 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  2 คน