ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อานาปนสติ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45403 ด.ช.สุรกานต์ ประกอบเกื้อ 1/14  
2 45393 ด.ช.ปกรณ์ แสวงชอบ 1/14  
3 45390 ด.ช.ธารา มงคล 1/14  
4 43624 เด็กหญิงเกศรากร ปัญตะยัง 3/8  
5 43642 เด็กหญิงนวพรรษ ถิ่นแถว 3/8  
6 43957 เด็กชายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 3/8  
7 43627 เด็กหญิงจุฬารัตน์ แหวนหล่อ 3/8  
8 43659 เด็กหญิงวริศรา ผดุงดี 3/8  
9 43630 เด็กหญิงชนาภา จำปีศรี 3/8  
10 43669 เด็กหญิงอาทิตวรรณ สาแก้ว 3/8  
11 43724 เด็กหญิงชนิตา เกิดลาภ 3/8  
12 43643 เด็กหญิงนาฎประไพ เพชรรักษ์ 3/8  
13 43737 เด็กหญิงนัทธรมัย เบ้าเงิน 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  9 คน