ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45266 ด.ช.ธนกฤต เพิ่มเติมสิน 1/11  
2 45026 ด.ช.ธนภัทร มณีโชติสกุล 1/5  
3 45017 ด.ช.โจเซฟ บอยน์ตัน 1/5  
4 45018 ด.ช.ชนม์ชนัทร์ ไชยยา 1/5  
5 45030 ด.ช.ปิยพนธ์ รุ่งพิสิฐไชย 1/5  
6 45079 ด.ช.พัฒนา สียน 1/6  
7 45067 ด.ญ.ธนกาญจน์ ผ่องใส 1/6  
8 45090 ด.ช.อรรฆพร ขอจงดี 1/6  
9 45122 ด.ช.วิศรุต แสวงมี 1/7  
10 45104 ด.ช.ชนาเทพ ห่อทอง 1/7  
11 45107 ด.ช.ดิศพงศ์ ร่วมศรี 1/7  
12 45110 ด.ช.ธนธรณ์ บุญเสริม 1/7  
13 45158 ด.ช.พุฒิพงศ์ แกล้วกล้า 1/8  
14 45137 ด.ช.กิตติพันธ์ ศรีชัยราษฎร์ 1/8  
15 45134 ด.ช.กฤษฎา แย้มปู่ 1/8  
16 45152 ด.ช.ปิยะโชค ทามนตรี 1/8  
17 45182 ด.ช.ธนานันท์ พรหมศรี 1/9  
18 45195 ด.ช.ภูชนะ ท่อนทอง 1/9  
19 45200 ด.ช.วชิรวิทย์ สุดดี 1/9  
20 45197 ด.ช.ระพีพัฒน์ วัดตรง 1/9  
21 43877 เด็กชายณัฐกิตติ์ ผมงาม 3/13  
22 43521 เด็กชายอนุวัช มาลัยทอง 3/5  
23 43601 เด็กหญิงแพรพลอย สุรัตนะ 3/6  
24 43607 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชงโค 3/6  
25 43419 เด็กหญิงภัสสร เฮงวิชัย 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  4 คน