ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Math Movie ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42270 น.ส.ฐานัชฌา ตามพร 4/4  
2 42274 นายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์ 4/4  
3 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 5/11  
4 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 5/11  
5 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 5/11  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  3 คน