ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45308 ด.ช. ปตินญา ขอพรกลาง 1/12  
2 45314 ด.ช. ภาสกร ใจพินิจ 1/12  
3 45316 ด.ช. รัชชานนท์ หงษ์ทอง 1/12  
4 45305 ด.ช. ธนภัทร อุไร 1/12  
5 45304 ด.ช. ทักษิณ พิกุลทอง 1/12  
6 44971 ด.ช.วรพงศ์ ธีระวงศ์ 1/3  
7 45076 ด.ช.พงศ์ภรณ์ เสาวดาน 1/6  
8 45085 ด.ช.สิรวิชญ์ นิแพง 1/6  
9 45198 ด.ญ.รัฐชนกนันท์ นามเพราะ 1/9  
10 45211 ด.ญ.อาทิตยา ประเสริฐสม 1/9  
11 45187 ด.ญ.บุญพิทักษ์ บัวสาย 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  3 คน