ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : 431
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41938 นางสาวณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส 6/10  
2 41935 นางสาวจุฬารัตน์ ประจบดี 6/10  
3 44660 นางสาวนภัสวรรณ เสาสูง 6/10  
4 42201 นางสาวธนิตดา สมานวัน 6/10  
5 43130 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 6/10  
6 42102 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิริ 6/10  
7 41950 นางสาวปนัดดา พิรารรัมย์ 6/8  
8 42949 นางสาววิศิษฏา กองทรายกลาง 6/9  
9 42178 นายสุวัชพงษ์ เกตุโสระ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  8 คน