ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักอนุรักษ์ตัวน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44392 ด.ช.เมธา ทองเชิด 1/10  
2 44358 ด.ช.กฤตภัค ผสมสี 1/10  
3 44374 ด.ช.ถิรวัฒน์ เหมาะดี 1/10  
4 44398 ด.ช.วีรภัทร อุสาคู 1/10  
5 44389 ด.ช.ภูเมศ นะกุลรัมย์ 1/10  
6 44486 ด.ช.สีหราช สังใส่ใจ 1/12  
7 44169 ด.ช.สุทธิภัทร รสหอม 1/5  
8 44157 ด.ช.ผาติ ไหล่กลาง 1/5  
9 44140 ด.ช.จุมพล ทิพย์โกสุม 1/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  0 คน