ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์บูรณาการ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรติมา จิตรแม้น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44357 เด็กชายอธิวัฒน์ สมเสมอ 2/10  
2 44567 เด็กชายภานุวัฒน์ พิลาเดช 2/13  
3 44327 เด็กชายธิติ มณีศรี 2/9  
4 44325 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี 2/9  
5 43721 เด็กชายจักรภัทร สมศรี 3/10  
6 43733 เด็กชายธนาพล ส่วนเสมอ 3/10  
7 43764 เด็กชายหรรษธร บุญเนือง 3/10  
8 43739 เด็กชายปวริศ ศิริพากเพียร 3/10  
9 43754 เด็กชายวรินทร เนียมเมืองปัก 3/10  
10 43731 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรักษวิภา 3/10  
11 43734 เด็กชายธีธัช เศรษฐกิตติ 3/10  
12 43743 เด็กชายพชร โภคมณี 3/10  
13 43720 เด็กชายคมสัน ดีเลิศ 3/10  
14 43738 เด็กชายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 3/10  
15 43780 เด็กชายณัฐดนัย สวายสมสีกุล 3/11  
16 43740 เด็กชายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 3/11  
17 43777 เด็กชายชลิต ผลพูน 3/11  
18 43767 เด็กชายกฤษฎา วงษ์สุทา 3/11  
19 43779 เด็กชายณฐกร ยืนยิ่ง 3/11  
20 43565 เด็กชายสุธิเกียรติ ก่อแก้ว 3/6  
21 43550 เด็กชายพงศธร เพชรใส 3/6  
22 43563 เด็กชายศรัณย์ สอยสุนเทศ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  0 คน