ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายขวัญชัย แก้วเขียว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 4/12  
2 42716 น.ส.ธนัญญา คำสัตย์ 4/12  
3 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 5/12  
4 42038 นายคุณากร ศรีสวย 5/12  
5 41960 นายภูวมัย ดาศรี 5/12  
6 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 5/12  
7 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 5/13  
8 41840 นายณภัทร มะลิงาม 5/13  
9 41841 นายณัชพล จำปาทอง 5/13  
10 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 5/14  
11 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 5/15  
12 40872 นายธนดล ธูปมงคล 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  1 คน