ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางครองศรี นามพูน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 4/11  
2 41814 นางสาววิชินีย์ ดีเร็ว 5/10  
3 43130 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 5/10  
4 42103 นางสาวเบญญาภา อรุณวรรธนะ 5/10  
5 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 5/11  
6 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 5/11  
7 41915 นายวิริยา นามสีสุข 5/11  
8 41752 นางสาวปัญญาพร โสปันหริ 5/4  
9 41685 นางสาวญาณิศา รุ่งเรือง 5/4  
10 41825 นางสาวอาภรณ์พรรณ พิมพ์เพาะ 5/6  
11 41876 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ทอง 5/6  
12 41724 นายอรรถพงษ์ ขอชัย 5/6  
13 41819 นางสาวสุนิภา บุญงาม 5/6  
14 41898 นางสาวนฤมน เกษรบัว 5/6  
15 41862 นางสาวมินตรา ดุจพรรณ 5/7  
16 41852 นางสาวปิณฑิรา สำเภาทอง 5/7  
17 41835 นางสาวชัชชฎา วลามิตร 5/7  
18 41874 นายสิรภพ สมบัติวงศ์ 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  14 คน