ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเอมอร ดาศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 5/10  
2 40883 นายปางโมกข์ สุขยานุดิษฐ์ 5/11  
3 41856 นายพันธวิศ จันทร์มาลี 5/12  
4 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  0 คน