ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเอมอร ดาศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 5/10  
2 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 5/10  
3 40883 นายปางโมกข์ สุขยานุดิษฐ์ 5/11  
4 41856 นายพันธวิศ จันทร์มาลี 5/12  
5 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  0 คน