ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Sudoku ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42560 น.ส.ธนัญกาญจน์ พีระนันท์รังษี 4/10  
2 42552 น.ส.ณภัสวรรณ ศาลางาม 4/10  
3 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 4/11  
4 42406 น.ส.นวพร พวงศิริ 4/2  
5 42405 น.ส.นลินี ศรีหา 4/2  
6 42683 น.ส.ศุภิสรา เผ่าพันธ์ 4/5  
7 42499 น.ส.จุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 4/5  
8 42599 น.ส.ฐิมากร พยาชัย 4/5  
9 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 4/6  
10 42651 น.ส.ณิชากมล เสาสูง 4/8  
11 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 5/11  
12 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 5/11  
13 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 5/12  
14 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 5/13  
15 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 5/14  
16 44596 นายจักริน ดอกพวง 5/5  
17 44613 นางสาวกิตติยา เชิดชาย 5/6  
18 44619 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม 5/6  
19 41903 นางสาวภัทรลดา พลพันธ์ 5/6  
20 44620 นางสาวพรวิไล สพสิงห์ 5/6  
21 44617 นางสาวนฤมล สุทธิธรรม 5/6  
22 41684 นายฌาน พันธเสน 5/6  
23 41664 นายภูริณัฐ คำมูลตรี 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  14 คน