ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี3 (ทุกนาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเกริกวิทย์ จันทเขต
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 250
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40498 นายธีรภัทร พิมพาเรือ 6/1  
2 40555 นายสิทธรัชญ์ นามสว่าง 6/1  
3 40520 นายอัครพล รุจิราวินิจฉัย 6/1  
4 40484 นายก้องภพ ลิ้มวัชรากูล 6/1  
5 40486 นายกันตวิชญ์ กระแสโสม 6/1  
6 40540 นายธรรมวิทย์ เจือจันทร์ 6/1  
7 40496 นายธารา อารีย์วัฒนานนท์ 6/1  
8 40561 นายอมเรศ จันทร์ภิรมย์ 6/1  
9 40563 นายอานนท์ ยิ่งยงยุทธ 6/1  
10 40519 นายอวิรุทธ์ สุขบท 6/1  
11 40514 นายสุรณัฐ ผดุงเจริญ 6/1  
12 40507 นายพีรพัฒน์ ศุกรเวทย์ศิริ 6/1  
13 40499 นายนพวิศิษฏ์ ผลงาม 6/1  
14 40501 นายปภังกร พลแสน 6/1  
15 40557 นายสุเมธ ปานแปลง 6/1  
16 40600 นายมาตุภูมิ งอกงาม 6/10  
17 40749 นายสุกิจ แก้วกาฬ 6/10  
18 41100 นายวีรพนธ์ แก้ววิเศษ 6/10  
19 40523 นายกฤตติกร ดลเสมอ 6/10  
20 40545 นายพฤกษ์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 6/10  
21 40720 นายชิษณุชา เกตุศิริ 6/10  
22 40736 นายพงศ์ปกรณ์ อินทร์นุช 6/10  
23 40726 นายธนวิทย์ ประเกาทัน 6/10  
24 40839 นายรัฐศาสตร์ พ่อค้า 6/10  
25 41031 นายนนทวรรธน์ อินทรศรี 6/10  
26 41045 นายฤทธิชัย กอปรกิจงาม 6/10  
27 41004 นายสถิตคุณ ปีแหล่ 6/10  
28 40881 นายปฐพี สมสวย 6/10  
29 40838 นายภูรินทร์ อินทร์ตา 6/10  
30 40816 นายณัฐดนัย ม่วงอ่อน 6/10  
31 40662 นายเขมินท์ ฉิมพลี 6/10  
32 43222 นายสัญธรัฐ อนุสิทธิวงศ์ 6/10  
33 41036 นายประโยชน์ มุมทอง 6/10  
34 43231 นายเพิ่มทรัพย์ วิจักษณ์สกุล 6/11  
35 40805 นายศุภธิวัฒน์ ปลื้มใจ 6/11  
36 40738 นายพิชาธร จุฬา 6/11  
37 40659 นายกฤติน ศิริสำราญ 6/11  
38 43228 นางสาวพลอยชมภู ผลเกิด 6/11  
39 43225 นายธนากร ชมอินทร์ 6/11  
40 40710 นายกิตติพันธ์ สุขขัง 6/11  
41 41010 นายอภิสิทธิ์ คงมาก 6/11  
42 42240 นายกวิน ปานทอง 6/11  
43 40900 นายสิรวิชญ์ นวลวัฒนะ 6/11  
44 40933 นายประเสริฐ ชัยมะณี 6/11  
45 40890 นายพูนทรัพย์ แสวงศรี 6/11  
46 41041 นายภูรี ปรากฎดี 6/11  
47 40874 นายธนภัทร ชื่อมี 6/11  
48 41056 นายสหรัฐ อยู่ดี 6/11  
49 40972 นายชลสิทธิ์ สมสุข 6/11  
50 40579 นายทีปกร ชาวกงจักร์ 6/11  
51 40995 นายภานุวัฒน์ บูรณ์เจริญ 6/12  
52 40965 นายคชพล หวังสุดดี 6/12  
53 40869 นายณัชพล ธนภัทรดิลก 6/12  
54 41089 นายพงศกร แพลอย 6/12  
55 40773 นายฐิติภัทร สุยคง 6/12  
56 40802 นายวิศรุต จารัตน์ 6/12  
57 40623 นายณัฐกร บูรณ์เจริญ 6/12  
58 40891 นายเพชรชรินทร์ ห้องขวาง 6/12  
59 40921 นายณฐกร หงษ์แก้ว 6/12  
60 40684 นายปกรณ์ ดำงาม 6/12  
61 41094 นายภูมินทร์ กุศลสุวรรณเลิศ 6/12  
62 40936 นายพนธกร สารจูม 6/12  
63 40835 นายภาคภูมิ นิลอาจ 6/12  
64 41155 นายสุรินทร์ พระเทพวงษา 6/12  
65 41007 นายสิรวิชญ์ ช่วงชัย 6/12  
66 40801 นายวริทธิ์ ชมโพธิ์สอน 6/12  
67 40863 นายคงณัฐ ปราณสุข 6/12  
68 40861 นายกฤษณะ สังข์ขาว 6/12  
69 40696 นายวุฒิชัย พุทธิชนม์ 6/12  
70 40681 นายธเนศศักดิ์ สุขดี 6/12  
71 43236 นายนิติพงษ์ นามุลทา 6/12  
72 41055 นายสรวิชญ์ ศรกล้า 6/12  
73 40982 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง 6/13  
74 41052 นายศักดิ์สิทธิ์ ชูบัว 6/13  
75 41151 นายวริษฐ์ เอี่ยมปทุมศักดิ์ 6/13  
76 40977 นายเด่นภูมิ มามาก 6/13  
77 40603 นายโมนัย สิยาชีพ 6/13  
78 41017 นายชัยณรงค์ ศิริรจน์ 6/13  
79 41030 นายธีรภัทร์ แต้มทอง 6/13  
80 43247 นายเบญจพล จริยาวุฒิกุล 6/13  
81 43250 นายปัฐวี ชีพรม 6/13  
82 40984 นายธนัตถ์ หน่อแก้ว 6/13  
83 39706 นายจินต์ณพัตร เจียมตระกูล 6/13  
84 41086 นายปภังกร ศรีตุลานุกค์ 6/13  
85 40567 นายไขแสง ไกรการ 6/13  
86 43245 นายณัฐพล ลานกิ่ง 6/13  
87 40878 นายศรัณย์ปชา ชวลิต 6/13  
88 40907 นายอภิวิชญ์ เรวกุลหิรัณย์ 6/13  
89 43253 นายอรุณศักดิ์ กำจร 6/13  
90 40975 นายณัฐภัทร สามิบัติ 6/13  
91 41037 นายพชร ดีพาชู 6/13  
92 40771 นายชุติชัย บุตรดีขันธ์ 6/13  
93 40966 นายคมกริช คงมาก 6/13  
94 40843 นายวัชรนนท์ เกลียวเพียร 6/13  
95 40949 นายศุภกิจ เครือศรี 6/14  
96 40620 นายชนวัตร จันทมงคล 6/14  
97 41059 นายอชิตะ ตะกรุดคง 6/14  
98 40790 นายประสิทธิ์ ยอดศิริ 6/14  
99 40642 นายภัทรกร วงศ์อุดม 6/14  
100 40663 นายคชา จันทร์เกิด 6/14  
101 40807 นายสุรสีห์ สุธรรม 6/14  
102 40685 นายปริญญา เข็มทอง 6/14  
103 40901 นายสุกฤษฏิ์ พัตภักดิ์ 6/14  
104 41032 นายนพณัฐ ทวีโภค 6/14  
105 40687 นายพงศพล พอกสนิท 6/14  
106 43266 นายพันเลิศ ดวงจันทร์ 6/14  
107 43272 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งมีมา 6/15  
108 41057 นายสิเนรุ เนตรพระ 6/15  
109 40610 นายกฤษณะ คูณกลาง 6/15  
110 41103 นายพัสกร ดวงดี 6/15  
111 41080 นายธีรวัฒน์ นามเพราะ 6/15  
112 40969 นายเจษฎา มูลละ 6/15  
113 41088 นายปุณณเมศวร์ เดชศรีมงคลกุล 6/15  
114 41005 นายสราวุธ ไหว้พรหม 6/15  
115 40937 นายพรหมปัญญา วิโสรัมย์ 6/15  
116 41091 นายพิพัฒน์ พรพิพัฒน์ 6/15  
117 41053 นายศิรวุฒิ บุตรลา 6/16  
118 40709 นางสาวกัลยา ภูบาล 6/16  
119 41121 นายเจษฎา คณารัตน์ปทุม 6/16  
120 40763 นายเขษมศักดิ์ ยิ่งได้ชม 6/16  
121 40606 นายสุธางค์ เอาวิริยะกุล 6/16  
122 44744 นายชลวัฒน์ เพ็ชรอรุณ 6/16  
123 43300 นายวรากร ขุมทอง 6/16  
124 43302 นางสาวสุภัทราวดี ลายทอง 6/16  
125 41105 นายสหรัฐ สมในใจ 6/16  
126 40989 นายประพัฒน์พงศ์ ฤทธิขันธ์ 6/16  
127 43296 นายเดชาวัต สุภาพรม 6/16  
128 40488 นายจิรภัทร นาคดี 6/2  
129 40548 นายพุฒิ สร้อยจิต 6/2  
130 40528 นายขวัญแก้ว มูลศาสตร์ 6/2  
131 40508 นายพีรภาส สมพริ้ง 6/2  
132 40560 นายอภิชัย สมุทรทอง 6/2  
133 40537 นายณัฐวัตร บุญโสดากร 6/2  
134 40632 นายนันทภูมิ สุดสงวน 6/2  
135 40584 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด 6/2  
136 40588 นายเนตรินทร์ ปิ่นแก้ว 6/2  
137 40582 นายธรรศกรณฑ์ ปะทะขีนัง 6/2  
138 40550 นายรัชพล พุทธรักขิโต 6/2  
139 40530 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์ 6/2  
140 40574 นายณัฐชนน จันทขัมมา 6/2  
141 40542 เด็กชายปัณณธร เทพสุวรรณวร 6/2  
142 40546 นายพสุธรณ์ วันแสน 6/2  
143 40487 นายจักริน เนินทอง 6/2  
144 40490 นายชนแดน สามาลย์ 6/2  
145 40558 นายอดิศร เจริญศรี 6/2  
146 40633 นายนิธิศ คุรินทร์ 6/2  
147 40697 นายศตวรรษ กระแสร์ 6/3  
148 40619 นายชนพล ชูศรี 6/3  
149 40587 นายนันทวัฒน์ ปิยวรารักษ์ 6/3  
150 43965 นายกิตติภูมิ ภูมิสาคู 6/3  
151 40564 นายกิตติชัย แก้วพันธ์ 6/3  
152 43134 นายชัยธวัช ศรีอนุตร 6/3  
153 40651 นายศิวกร พินิจ 6/3  
154 39667 นายเจนหัตถ์ อาจยิ่ง 6/3  
155 40748 นายสิทธินนท์ ซุ่นกลาง 6/3  
156 40596 นายพีรวิชญ์ กุลัตถ์นาม 6/3  
157 40586 นายนวมินทร์ สารบล 6/3  
158 40590 นายปธานิน จันทมงคล 6/3  
159 40525 นายกันต์ มะลิงาม 6/3  
160 40721 นายเชาวน์รัตน์ ชาวนา 6/3  
161 40536 นายณัฐพล คำอินทร์ 6/3  
162 40554 นายศุภกิตติ์ มุ่งเจริญพร 6/3  
163 43142 นางสาวทิพาวดี เกษร 6/4  
164 43971 นายกิตติพันธ์ จันทร์เยี่ยม 6/4  
165 40521 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ 6/4  
166 40553 นายวรายุทธ ภูมิวัฒทราคานนท์ 6/4  
167 40702 นางสาวศุภาลักษณ์ มีเจริญ 6/4  
168 40679 นายไตรวิชญ์ เข็มโคตร 6/4  
169 40714 นายจักรพรรดิ เอติญัติ 6/4  
170 40776 นายณัฐวุฒิ จิตสมาน 6/4  
171 40647 นายวโรดม วุฒิยา 6/4  
172 40576 นายณัฐภัทร ทรงพระ 6/4  
173 40635 นายพงศธร วันดี 6/4  
174 40578 นายทศพล ลิ้มสุวรรณ 6/4  
175 40745 นายวิกรม โชคนิมิตร 6/4  
176 40581 นายธรรมวัฒน์ ทำทอง 6/4  
177 40634 นายปัณณวัฒน์ กทิศาสตร์ 6/5  
178 40627 นายธนภัทร ตั้งอุดมการณ์ 6/5  
179 43157 นายธนาธิป ฉุนกล้า 6/5  
180 40713 นายจักรพงษ์ เวียงรัตน์ 6/5  
181 40672 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ 6/5  
182 40589 นายบารมี ผดุงเจริญ 6/5  
183 41048 นายวรวุฒิ ทองหย่อน 6/5  
184 40599 นายภัทรดนัย ลาภจิตร 6/5  
185 40680 นายธนกร พูดเพราะ 6/5  
186 43159 นายพิเศษสุด สหนนท์ชัยกุล 6/5  
187 40575 นายณัฐชนน สหัสชาติ 6/5  
188 43164 นางสาวสโรชา ราชกระโทก 6/5  
189 40727 นายธรรศวริทธิ์ หาชา 6/5  
190 40597 นายภคพล ติราวรัมย์ 6/5  
191 40628 นายนนทวัฒน์ พรมชน 6/6  
192 40752 นายโสภณ นาคสุข 6/6  
193 40712 นายเขตตะวัน พันธ์นา 6/6  
194 40690 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี 6/6  
195 40715 นายจิรัฏฐ์ เสนาบูรณ์ 6/6  
196 40678 นายเตชวัฒน์ ดียิ่ง 6/6  
197 40842 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น 6/6  
198 43173 นายกิตติศักดิ์ อ่อนทวี 6/6  
199 40701 นายศุภกร ธีร์ประโคน 6/6  
200 40846 นายวุฒิไกร สังข์โกมล 6/6  
201 43176 นางสาวเนื้อทอง จันทร์ครบ 6/6  
202 40836 นายภาณุเสก งามพร้อม 6/7  
203 40814 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์ 6/7  
204 43185 นางสาวณัฏฐ์กฤตา กองแก้ววรศิษฐ์ 6/7  
205 40831 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ 6/7  
206 41000 นายศรัณรุจน์ สุขศรีเมือง 6/7  
207 40784 นายธีรวีร์ สุจินพรัหม 6/7  
208 40625 นายณัฐดนัย เทพบุตร 6/7  
209 40827 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ 6/7  
210 40594 นายธีรัช แก่นจันทร์ 6/7  
211 40707 นายอธิปัตย์ สุขประเสริฐ 6/7  
212 40769 นายชัยโชค คงชูดี 6/7  
213 40637 นายพนพพล เรืองปริพัฒนกุล 6/7  
214 40618 นายชนกันต์ ซ่อนจันทร์ 6/7  
215 40580 นายธนวัฒน์ พวงบุญ 6/7  
216 40580 นายธนวัฒน์ พวงบุญ 6/7  
217 40665 นายชคัตตรัย แก้วปลั่ง 6/8  
218 43197 นายอิทธิชัย เสาชัย 6/8  
219 40699 นายศิรณัฐฏ์ ดวงแก้ว 6/8  
220 41136 นายธรณินทร์ ยลถวิล 6/8  
221 40165 นายณธีป์ ลงกลิกานนท์ 6/8  
222 40938 นายพลกฤต ประดับสาร 6/8  
223 40968 นายจิรัฏฐ์ สุวรรณมณี 6/8  
224 40793 นายภัทรพงศ์ เกษรบัว 6/8  
225 40792 นายพิสิษฐ์ ยิ้มเป็นยวง 6/8  
226 40803 นายวีระยุทธ เจนถูกใจ 6/8  
227 40780 นายทัตพงศ์ คงวิริยะศิลป์ 6/8  
228 40676 นายณัฐพงศ์ ธุรานุช 6/8  
229 40742 นายวงศธร หงษ์สูง 6/9  
230 40844 นายวิศรุต กลีบแก้ว 6/9  
231 41008 นายสุมงคล จันทศรี 6/9  
232 40700 นายศุขวงศ์ ครองสุข 6/9  
233 40859 นายเอกภัทร งามทรัพย์ 6/9  
234 40834 นายพันทวีกร ภาราม 6/9  
235 40808 นายอนันทชัย ชมชื่น 6/9  
236 40992 นายปิยวัฒน์ เหล่าชัย 6/9  
237 40905 นายสุรัช จารัตน์ 6/9  
238 40858 นายเอกพล สนสี 6/9  
239 40850 นายสุรกานต์ ธรรมรักษา 6/9  
240 43200 นายภัทรพล วิมลสัย 6/9  
241 40772 นายฐิติพันธุ์ พลศรี 6/9  
242 40819 นายทักษิณ ผดุงสุข 6/9  
243 40993 นายพัชรพล สังข์จันทร์ 6/9  
244 43202 นายสิรวิชญ์ บุตรดี 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  235 คน
เพศหญิง =  9 คน