ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสังเวียน ประคองชื่อ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40495 นางสาวธันยพร พิศเพ็ง 6/1  
2 40959 นางสาวอามัสยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน