ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ม.5 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42323 นายธนากร แซ่กัง 4/2  
2 44712 นางสาวพรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 5/14  
3 44701 นางสาวจุฑามาศ เมืองไทย 5/14  
4 41897 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ 5/9  
5 44655 นางสาววิภาพร สำราญ 5/9  
6 41945 นางสาวธิติญาดา คิดกล้า 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  5 คน