ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ศิลปะงานจุด ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุเมธ มังจันทึก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42804 น.ส.ชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 4/12  
2 42887 น.ส.สุภาวดี แสวงสุข 4/13  
3 42814 น.ส.เนตรนภา ฉัตรทอง 4/13  
4 42822 น.ส.พรรษกาญจน์ คำทวี 4/13  
5 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 5/11  
6 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 5/11  
7 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 5/11  
8 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 5/11  
9 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 5/11  
10 41923 นายโสภณ คงสุข 5/11  
11 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 5/11  
12 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 5/11  
13 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 5/11  
14 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 5/12  
15 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 5/12  
16 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 5/12  
17 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 5/12  
18 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 5/14  
19 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 5/15  
20 41083 นางสาวบุญญิสา คงวัน 6/11  
21 43242 นางสาวจิราภรณ์ ธนาบูรณ์ 6/13  
22 40947 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  7 คน