ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สารานุกรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุภาวดี ขันคำ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44446 ด.ช.อนุภัทร จารัตน์ 1/11  
2 44430 ด.ช.พลวัต สำนักนิตย์ 1/11  
3 44490 ด.ช.หนึ่งธันวา ประมงมุข 1/12  
4 44449 ด.ช.จรัส กิจนุกร 1/12  
5 44457 ด.ช.ธนวัฒน์ สุจินพรัหม 1/12  
6 44563 ด.ช.พีรพัฒน์ เจือจันทร์ 1/14  
7 44538 ด.ช.กฤตนัย หงษ์สูง 1/14  
8 44568 ด.ช.ภานุมาส ศิริโยธา 1/14  
9 44581 ด.ช.สุริยน รัตนนท์ 1/14  
10 44555 ด.ช.ปฐมพร คนดี 1/14  
11 44577 ด.ช.ศุภชัย สนั่นน้ำหนัก 1/14  
12 44578 ด.ช.สรนันท์ บูรณ์เจริญ 1/14  
13 44544 ด.ช.ชาญชัย สมัครสมาน 1/14  
14 44574 ด.ช.วัชรพล เข็มเลิศ 1/14  
15 44572 ด.ญ.ลลิตภัทร สยุมพร 1/14  
16 44565 ด.ช.ภัทรพล บุญประสิทธิ์ 1/14  
17 44575 ด.ช.วุฒิชัย ถาเหง้า 1/14  
18 44554 ด.ช.นฤพัทธ์ งามทรัพย์ 1/14  
19 44543 ด.ช.จุลจักร์ จอมเกาะ 1/14  
20 44569 ด.ช.ภูมิไท สายบุตร 1/14  
21 44152 ด.ญ.ปณัฐญา เสนาะเสียง 1/5  
22 44142 ด.ช.ชินวัตร ภาสุวรรณ 1/5  
23 44191 ด.ช.ธนัท คัชมา 1/6  
24 43435 เด็กหญิงญาดา เหลือถนอม 2/4  
25 43464 เด็กหญิงลักษณา สุขยานุดิษฐ 2/4  
26 43433 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 2/4  
27 43450 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 2/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  6 คน