ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ญี่ปุ่นน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 6/15  
2 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 6/15  
3 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 6/15  
4 41657 นางสาวบัณพร หวังชูชอบ 6/4  
5 41623 นางสาวพรรณธร มะลิงาม 6/4  
6 41701 นางสาวเบญจพร สังโสมา 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  6 คน