ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคณิต ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพัสณีย์ บุญยง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40617 นางสาวฉัตรสุดา ยอดมี 6/2  
2 43158 นายธีรภัทร์ เปล่งปลั่งศรี 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  1 คน