ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตครูเบื้ม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอนุชาติ นาเมืองรัก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 56
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44874 ด.ช.ณภัทร ชมอินทร์ 1/1  
2 44875 ด.ช.ณภัทร ศุกรเวทย์ศิริ 1/1  
3 44877 ด.ญ.ณัฐฐิรา ทวีจรัสโรจน์ 1/1  
4 44879 ด.ญ.ไตรรัตน์ อัตไพบูลย์ 1/1  
5 44885 ด.ช.ธนภัทร สุธรรมภาวดี 1/1  
6 44886 ด.ญ.ธัญย์อนงค์ ปณัตถ์บุณย์ภวัต 1/1  
7 44887 ด.ญ.นพวรรณ สืบวัฒนพงษ์กุล 1/1  
8 44929 ด.ช.ภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 1/2  
9 44959 ด.ช.นพรัตน์ ก้อนนาค 1/3  
10 44963 ด.ช.ปัญญาวุฒิ ทรงพระ 1/3  
11 44007 เด็กชายสุเมธ โสรกนิษฐ์ 2/1  
12 43983 เด็กหญิงณฌาณ์ บวรรัตนกุล 2/1  
13 43987 เด็กหญิงณัฐวิภา กลีบแก้ว 2/1  
14 43998 เด็กชายปุณณกาญจน์ กาบยุบล 2/1  
15 44010 เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์ 2/1  
16 43986 เด็กชายณัฐนันท์ เจือจันทร์ 2/1  
17 43990 เด็กชายธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์ 2/1  
18 44006 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วสุติน 2/1  
19 43979 เด็กชายเจษฎา ละอองทอง 2/1  
20 43992 เด็กชายธนภูมิ พิศวง 2/1  
21 43984 เด็กชายณฐพล ชุณห์กุล 2/1  
22 43985 เด็กชายณฐภัทร อนุเคราะห์ 2/1  
23 43982 เด็กชายชินาตะ กาญจนรุจวิวัฒน์ 2/1  
24 43988 เด็กชายติณห์ณพัตร เจียมตระกูล 2/1  
25 43991 เด็กหญิงธนพร กิ่งมณี 2/1  
26 43973 เด็กหญิงกานต์ธีรา พุทธรักขิโต 2/1  
27 44025 เด็กชายตฤณ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 2/2  
28 44023 เด็กชายณภัทร ใจมั่น 2/2  
29 44073 เด็กชายนฤชิต สุดชาวงศ์ 2/3  
30 44074 เด็กชายนวพล หวลระลึก 2/3  
31 44065 เด็กชายเตชภณ ศรีวิเศษ 2/3  
32 44071 เด็กชายธนัท โอสถศรี 2/3  
33 44066 เด็กหญิงแตงสา สำนักนิตย์ 2/3  
34 44085 เด็กหญิงศศิกานต์ สินสวัสดิ์ 2/3  
35 44054 เด็กหญิงกุลญาดา เหิมหัก 2/3  
36 44084 เด็กชายวิริทธิ์พล จวงพลงาม 2/3  
37 44079 เด็กหญิงภัทรภร สายรัตน์ 2/3  
38 44061 เด็กชายณัฐวัตร เงิดกระโทก 2/3  
39 44086 เด็กหญิงสโรชา ตั้งจิต 2/3  
40 44078 เด็กชายพงศ์พล บุญประสพ 2/3  
41 43316 เด็กชายชัยภัทร มียิ่ง 3/1  
42 43324 เด็กชายเธียร ริ้วทอง 3/1  
43 43338 เด็กหญิงมัทนรรณพ์ นาเมืองรักษ์ 3/1  
44 43335 เด็กชายภาสกร พลแสน 3/1  
45 43320 เด็กชายเตธนิน สายแสงจันทร์ 3/1  
46 43318 เด็กชายณัฐดนัย สุธรรมภาวดี 3/1  
47 43333 เด็กชายพีรพัทธ์ คนึงเพียร 3/1  
48 43369 เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศ 3/2  
49 43368 เด็กหญิงพิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย 3/2  
50 43354 เด็กชายชัยนันท์ ลอวีระอมรพันธุ์ 3/2  
51 43367 เด็กชายพัสกร กองเมืองปัก 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  18 คน