ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จินตคณิตคิดเลขเร็ว ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิไลจิตร นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45081 ด.ช.พีรพัชร แข้คำ 1/6  
2 44058 เด็กชายจิรเดช ศรีโนนยาง 2/3  
3 44120 เด็กหญิงพิชชาภา ละอองทอง 2/4  
4 44162 เด็กชายวชิรวิทย์ ธัญญพืช 2/5  
5 44147 เด็กชายตะวัน อุตมาน 2/5  
6 44138 เด็กชายจักรพรรณ เสพสุข 2/5  
7 44169 เด็กชายสุทธิภัทร รสหอม 2/5  
8 44166 เด็กชายสรยุทธ สุทธิสาร 2/5  
9 44135 เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญ 2/5  
10 44157 เด็กชายผาติ ไหล่กลาง 2/5  
11 44137 เด็กชายจอมไตร โชติช่วง 2/5  
12 44148 เด็กชายธีรภัทร์ กิจแสงทอง 2/5  
13 43443 เด็กหญิงนงลักษณ์ ใยสูบ 3/4  
14 43431 เด็กชายกฤติน ไกรนรา 3/4  
15 43541 เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 3/6  
16 43618 เด็กชายอภิเดช กลิ่นโสภณ 3/6  
17 43600 เด็กชายพันธุ์เอก ชินโชติ 3/7  
18 43620 เด็กชายอมรเทพ ดอกแก้ว 3/7  
19 43594 เด็กชายบุลากร โนนคู่เขตโขง 3/7  
20 43587 เด็กชายตะวัน แย้มดวง 3/7  
21 43540 เด็กชายธนภัทร สินโสด 3/7  
22 43610 เด็กชายวุฒิกรณ์ สิงคเสลิต 3/7  
23 43581 เด็กชายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ 3/7  
24 43611 เด็กชายศักดิ์วรินทร์ วาจำรัมย์ 3/7  
25 43599 เด็กชายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย 3/7  
26 43590 เด็กชายธีรศักดิ์ หวังสุดดี 3/7  
27 42397 นายธนกร ฉิมกูล 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  2 คน