ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44544 เด็กชายชาญชัย สมัครสมาน 2/14  
2 43711 เด็กชายสิริภัทร พลพันธ์ 3/10  
3 43727 เด็กหญิงชาลิสา อะรมสุข 3/10  
4 43750 เด็กหญิงภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 3/10  
5 43725 เด็กชายชลสิทธิ์ พรหมวัฒน์ 3/10  
6 43768 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ถนอมเมือง 3/11  
7 43806 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจเป็นชาย 3/11  
8 43782 เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียทอง 3/11  
9 43791 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามพรม 3/11  
10 43744 เด็กหญิงพรธิดา สุรักษ์ 3/11  
11 43758 เด็กหญิงศิณีประภา ถาวรพัฒน์ 3/11  
12 43810 เด็กหญิงวิภาพร ห่อทอง 3/11  
13 43473 เด็กชายอนันต์ชัย พรมสอน 3/4  
14 43432 เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงศรี 3/4  
15 43440 เด็กชายธนนันท์ สายยศ 3/4  
16 43461 เด็กชายมาวิน แต้นวกุล 3/4  
17 43460 เด็กชายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 3/4  
18 43437 เด็กชายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 3/4  
19 43549 เด็กชายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 3/6  
20 43535 เด็กชายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปิ่น 3/6  
21 43542 เด็กชายธราเทพ ไม้หอม 3/6  
22 43558 เด็กชายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  9 คน