ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายยอดชาย เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45218 ด.ญ.ชญานุตม์ สุบินนาม 1/10  
2 45186 ด.ช.บรรพต วงศ์คล่อง 1/9  
3 45173 ด.ญ.กมลฉัตร เรืองกระจาย 1/9  
4 45174 ด.ช.กอบโชค ชมชื่นดี 1/9  
5 44005 เด็กหญิงสิริกานดา สืบเพ็ง 2/1  
6 43976 เด็กชายจักรภัทร ขันถม 2/1  
7 44156 เด็กชายปิยพัฒน์ สมานจิตร์ 2/5  
8 44171 เด็กชายอดิศร บุญเหมาะ 2/5  
9 44149 เด็กชายธีระวัตร์ ศรีเอ 2/5  
10 44154 เด็กชายปัญญา สุริวรรณ 2/5  
11 44080 เด็กหญิงภัทรมน เพวงค์ 2/5  
12 44172 เด็กชายอติคุณ แว่นอินทร์ 2/5  
13 44145 เด็กชายณัฐชนน โพธิ์สิงห์ 2/6  
14 44264 เด็กหญิงศศิกานต์ สมานรัตน์ 2/6  
15 43412 เด็กชายปวเรศน์ เพราะคำ 3/3  
16 43407 เด็กชายนนท์ปวิธ สิริไสย 3/3  
17 43409 เด็กชายนรภัทร อ่อนห้างหว้า 3/3  
18 43405 เด็กชายธิปกร์ แพ่งกุล 3/3  
19 43423 เด็กชายวีรภัทร ขันถม 3/3  
20 43399 เด็กชายณัฐนนต์ โประชู 3/3  
21 43401 เด็กชายณุดร มั่นหมาย 3/3  
22 43398 เด็กชายณฐพัชร์ เอิกเกริก 3/3  
23 43427 เด็กชายสุธิณัฐ เรืองสุข 3/3  
24 43393 เด็กชายชายชาญ แท่นดี 3/3  
25 43395 เด็กชายโชติมันต์ ต้นทอง 3/3  
26 43392 เด็กชายจีรชัย เนียมมณี 3/3  
27 43415 เด็กชายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ 3/3  
28 43525 เด็กชายก้องเกียรติ ทองเปลว 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  5 คน