ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45190 ด.ช.ประกาศิต สายยศ 1/3  
2 44943 ด.ช.จักรพรรดิ ศรีทองสุข 1/3  
3 44954 ด.ช.ทองเรืองรุ่ง เพ่งเล็งดี 1/3  
4 44958 ด.ช.นพพล ทิมธนสาร 1/3  
5 45020 ด.ช.ชูเกียรติ หล่อทอง 1/5  
6 45039 ด.ช.วรพิชชา บุญยงค์ 1/5  
7 45096 ด.ช.คริสต์มาส เหลือสุข 1/7  
8 45098 ด.ช.จักรพงษ์ กุสสติ 1/7  
9 45177 ด.ช.จิรภัทร เปรียบยิ่ง 1/9  
10 45205 ด.ช.ศุภกิจ เวียงวิเศษ 1/9  
11 43311 เด็กชายกิตติภัฏ สุขสำราญ 3/1  
12 43373 เด็กชายไพสิฐ บุญมา 3/2  
13 43370 เด็กชายพีรณัฐ สาแก้ว 3/2  
14 43371 เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มงาม 3/2  
15 43384 เด็กชายสุรเชษฎ์ ทรงศรี 3/2  
16 43374 เด็กชายภาคภูมิ ออเจษฎากุล 3/2  
17 43385 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญมาก 3/2  
18 43347 เด็กชายกรกุล สุนทร 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  0 คน