ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลักขณา คุณมาศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44892 ด.ช.ปุณณวิทย์ ศรีพรหมทอง 1/1  
2 43360 เด็กชายธเนศ สุขศรี 3/2  
3 43372 เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา พรมเวียง 3/2  
4 43381 เด็กชายเศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 3/2  
5 43349 เด็กหญิงกัญญ์วรา วงษ์มา 3/2  
6 43376 เด็กชายรณกร ใจปอด 3/2  
7 43351 เด็กชายชนสิษฏิ์ พิมพ์ทอง 3/2  
8 43359 เด็กหญิงดารารัตน์ พิศโฉม 3/2  
9 43362 เด็กชายธีณชภัท ผกานนท์ 3/2  
10 43361 เด็กชายธิษณ์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 3/2  
11 43383 เด็กหญิงสิรินยา กะแสงจันทร์ 3/2  
12 43378 เด็กหญิงวาสินี จงพินิจ 3/2  
13 43348 เด็กชายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์ 3/2  
14 43467 เด็กหญิงศิริวรรณ พอกสนิท 3/4  
15 43429 เด็กหญิงกนกวรรณ นพพันธ์ 3/4  
16 43449 เด็กหญิงปรารถนา ใจบุญ 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน