ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โสตสุระ (รับสมัครเองติดต่อครูโดยตรง) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบุญร่วม กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44952 ด.ญ.ณัฐวดี พิศวง 1/3  
2 44925 ด.ช.พัชรพล หนูสวัสดิ์ 1/2  
3 45027 ด.ช.ธีรเทพ ศรีเครือดำ 1/5  
4 44472 เด็กหญิงเพชรดา ติดใจดี 2/11  
5 44462 เด็กชายปภิชญา นาครินทร์ 2/11  
6 44491 เด็กชายอนันนต์ยศ ก่อทอง 2/12  
7 44489 เด็กชายสุทธิภาคย์ เกชฎา 2/12  
8 44461 เด็กหญิงนันทิตา นามงาม 2/12  
9 44459 เด็กชายธีรศักดิ์ วรรณกิจ 2/12  
10 44044 เด็กชายศักชัช เห็นสุข 2/2  
11 44125 เด็กหญิงภิมลสา ยอดอินทร์ 2/4  
12 44118 เด็กหญิงปุณิกา ศีรษะพล 2/4  
13 44098 เด็กหญิงขนิษฐา แข่งขัน 2/4  
14 44096 เด็กหญิงกัญญาภัค ลับโกษา 2/4  
15 44158 เด็กชายภูตะวัน กลิ่นหอม 2/5  
16 44396 เด็กหญิงวริษา สุชาติสุนทร 2/9  
17 43814 เด็กชายกฤตภาส พิศโสระ 3/12  
18 42507 นายตริณภพ นิลหุต 4/16  
19 42401 นายธีรพงศ์ แสนจันดี 4/6  
20 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 4/7  
21 41906 นายมนัสวี มูลแก่น 5/10  
22 41019 นางสาวฐาปนี เสาแก้ว 6/13  
23 40873 นางสาวธนพร ศรีภูมิ 6/16  
24 40670 นายชาญชล หนูสวัสดิ์ 6/4  
25 43166 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ 6/5  
26 41404 นางสาวศิริขวัญ ไชยรักษ์ถาวร 6/5  
27 40730 นายธีรภัทร์ สุขยานุดิษฐ์ 6/6  
28 41023 นายดนัยฤทธิ์ พรรณสน 6/8  
29 40908 นางสาวอาวิษฎา เหลือถนอม 6/8  
30 40904 นายสุภรัตน์ สุหร่าย 6/8  
31 40762 นางสาวเกษศรินทร์ สมัครสมาน 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  14 คน