ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Sudoku ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจริน พรมสี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44881 ด.ช.ธนธรณ์ เทพสำเริง 1/1  
2 44894 ด.ช.พัชรพล ผลสมหวัง 1/1  
3 44908 ด.ช.ณภัทร อินทร์ตา 1/2  
4 45034 ด.ช.ภวินท์ พิทักษ์ญาติ 1/5  
5 45087 ด.ช.หฤษฏ์ หนุนชู 1/6  
6 45145 ด.ญ.ณปภัช สมชอบ 1/8  
7 43994 เด็กหญิงนฐกมล นาวี 2/1  
8 44009 เด็กหญิงอรอริญชย์ งามเชย 2/1  
9 43995 เด็กหญิงบัณฑิตา แสวงสุข 2/1  
10 43997 เด็กหญิงประภัสสร กทิศาสตร์ 2/1  
11 43975 เด็กหญิงขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร 2/1  
12 44001 เด็กชายศตพล วิเศษวงษา 2/1  
13 43996 เด็กหญิงปรมิตา ทองเลิศ 2/1  
14 44011 เด็กชายอำนาจ ผลเกิด 2/1  
15 44012 เด็กชายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ 2/2  
16 44019 เด็กชายชลกร โอรสรัมย์ 2/2  
17 44024 เด็กชายณัฐพล พิศิลป์ 2/2  
18 44039 เด็กชายภาคิน จันทนมัฎฐะ 2/2  
19 44090 เด็กชายอภิวิชญ์ ทวีสาร 2/3  
20 44089 เด็กชายสุวิชชา บุญยืน 2/3  
21 44099 เด็กชายจตุภูมิ สุภานิตย์ 2/4  
22 44270 เด็กชายกิตติธัช สาระเดช 2/8  
23 44314 เด็กหญิงกาญจนา พิรมรัมย์ 2/9  
24 43714 เด็กชายหัสวัฒน์ อินทรสด 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  8 คน