ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคณิต ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศุภวรรณ โสวภาค
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41578 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา 5/1  
2 41583 นางสาวพิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร 5/1  
3 41582 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว 5/1  
4 41595 นางสาวศุภาพิชญ์ ดวงดี 5/1  
5 41598 นางสาวอารีดา งามมี 5/1  
6 41589 นายวริศ จันทเขต 5/1  
7 44583 นางสาวพัชรนันท์ จงใจงาม 5/1  
8 40609 นางสาวกรกมล บุญชูงาม 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  7 คน