ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Bring Up English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบรรจง สดสี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 516
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44889 เด็กหญิงนันท์นภัส ฟังสุวรรณรักษ์ 2/1  
2 44905 เด็กชายกนกพงศ์ เอกวงษา 2/2  
3 44966 เด็กชายภัทรพงศ์ พิษณุวงษ์ 2/3  
4 44953 เด็กหญิงณินรดา จึงสุวัฒนานนท์ 2/3  
5 45092 เด็กชายอาณกร จ่าหมื่นไวย์ 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  2 คน