ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Math Box ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายถาวร ใจหนึ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44391 ด.ช.ภูริภัทร บุญแม้น 1/10  
2 44185 ด.ญ.ชาลิสา กุลัสนาม 1/6  
3 44183 ด.ญ.ชนัญญา อุไร 1/6  
4 44199 ด.ญ.ปนัดดา หาญเหี้ยม 1/6  
5 44290 ด.ช.ยิ่งสุข บุญสุขวีระวัฒน์ 1/8  
6 44289 ด.ญ.ปารมี เกลียวทอง 1/8  
7 44345 ด.ญ.มนตร์ณภัทร รัตนถาวร 1/9  
8 44342 ด.ญ.ภัคจิรา ใจหนึ่ง 1/9  
9 44338 ด.ญ.ปิยรัตน์ สินทรัพย์ 1/9  
10 44316 ด.ญ.จิรัชญา เงางาม 1/9  
11 44334 ด.ญ.นิลนภา แปลงดี 1/9  
12 44339 ด.ญ.ผ่องอำไพ วะรามิตร 1/9  
13 44356 ด.ญ.ไหมฟ้า โฉมงาม 1/9  
14 44351 ด.ช.ศุภฤกษ์ รูปผาย 1/9  
15 44314 ด.ญ.กาญจนา พิรมรัมย์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  12 คน