ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ย้อนรอยนักวิทย์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนัฐพล หงษ์พันธ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45268 ด.ญ.นฤวรรณ ศรีนาคา 1/11  
2 45120 ด.ช.รัฐธรรมนูญ แกล้วกล้า 1/7  
3 45199 ด.ช.วงศธร ธีระวงศ์ 1/9  
4 44378 เด็กหญิงนภาพร ภูวพันธ์ 2/10  
5 44391 เด็กชายภูริภัทร บุญแม้น 2/10  
6 44389 เด็กชายภูเมศ นะกุลรัมย์ 2/10  
7 44123 เด็กชายเพชรวราวุธ เพชรงาม 2/4  
8 44159 เด็กหญิงภูริชญา เชิดชาย 2/5  
9 44212 เด็กชายวชิราวุฒิ สายยศ 2/6  
10 44282 เด็กชายธนพัฒน์ บุญล้อม 2/8  
11 44402 เด็กหญิงอัจฉริยา มาลัย 2/9  
12 43463 เด็กชายรัชพล ต๊ะนางอย 3/5  
13 43603 เด็กหญิงมนสิชา อินัง 3/7  
14 43605 เด็กหญิงมุฑิตา ลืมไม่มิด 3/7  
15 43609 เด็กหญิงวารุณี จันทร์กลิ่น 3/7  
16 43608 เด็กหญิงวนาลี เป็นผาสุก 3/7  
17 43577 เด็กหญิงกุสุมา ภูบาลชื่น 3/7  
18 43621 เด็กชายอนัทวุฒิ หมวดดี 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  9 คน