ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์น่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45255 ด.ช.กันตพัฒน์ ภาษี 1/11  
2 45267 ด.ช.ธนยศ เหมมันตา 1/11  
3 45214 ด.ญ.กวินธิดา ทองดี 1/10  
4 44960 ด.ช.นวพล ขอร่ม 1/3  
5 45028 ด.ช.นิติพัฒน์ สมานวัน 1/5  
6 45078 ด.ญ.พศิกา สัชชานนท์ 1/6  
7 45057 ด.ญ.ฉัตรแก้ว วงสุยะ 1/6  
8 45084 ด.ช.วัชรศักดิ์ วสุวัชร์ 1/6  
9 45074 ด.ช.ปันเปรม สมรูป 1/6  
10 45060 ด.ช.ณัฐนันท์ ทุ่มนอก 1/6  
11 45127 ด.ญ.สิรภัทร รอดทอง 1/7  
12 45168 ด.ช.สิริณัฏฐ์ ลามาตย์ 1/8  
13 45164 ด.ช.วุฒิชัย จันทร์สด 1/8  
14 45204 ด.ญ.ศิรภัสสร บรรลือทรัพย์ 1/9  
15 44492 เด็กหญิงอารีรัตน์ งามวิไล 2/11  
16 44488 เด็กหญิงสุชาวลี รักไธสง 2/12  
17 44468 เด็กหญิงพชรพร โพธิ์ชัย 2/12  
18 44175 เด็กหญิงอโรชา ธุรานุช 2/5  
19 44174 เด็กหญิงอรพิชา แสงกิจพิพัฒน์ 2/5  
20 44263 เด็กหญิงวิภาวี สุจินพรัหม 2/6  
21 44266 เด็กหญิงสุภาพร กำไมล์ 2/6  
22 44173 เด็กชายอนุชิต กงจักร 2/6  
23 44313 เด็กชายกมลภพ สังข์ทอง 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  12 คน