ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคมีชีวิตประจำวัน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42618 น.ส.ปสุตา คำแก้ว 4/9  
2 44810 น.ส.วรรณษา ทรงชาติ 4/9  
3 40543 เด็กชายปัณณวัฒน์ เทพสุวรรณวร 6/2  
4 40538 เด็กชายดุลยธิษณ์ กิจสกุลไพศาล 6/2  
5 43129 นางสาวสุพิชญา พรหมแก้ว 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  3 คน