ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนักกับสารคดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริชัย สายยศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45413 น.ส.พลอยไพลิน คงสวัสดิ์ 4/10  
2 44812 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ 4/10  
3 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 4/3  
4 42363 นายพงศ์ปณต ปุยะติ 4/4  
5 42380 นายศุภชัย คำใจ 4/6  
6 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 4/7  
7 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 4/8  
8 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 5/16  
9 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 5/16  
10 44605 นางสาวปนัดดา เมฆอรุณ 5/5  
11 44599 นางสาวณิษา คีรีกุลสิทธิ์ 5/5  
12 41810 นางสาวลลิตา วงศ์สอน 5/5  
13 44595 นางสาวกุลธิดา กุลบุตร 5/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  7 คน