ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์สู่อาชีพ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยุวธิดา ลอยประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43206 นายกานท์ปกรณ์ ใจกล้า 6/10  
2 40932 นายประวีณ เสี่ยงตรง 6/13  
3 40195 นายสหรัฐ สันติภพ 6/13  
4 40556 นายสิทธิกานต์ ยิ่งแสวงดี 6/13  
5 40889 นายพีรพัฒน์ จรจรัญ 6/16  
6 43303 นายอัฑฒวินท์ ศรีเพชร 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน