ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักบินน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพยอม วิชุมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45265 ด.ช.ธนกฤต วงศ์พรหม 1/11  
2 44945 ด.ช.จิรเมธ สยุมพร 1/3  
3 44972 ด.ช.ศิรวิชญ์ ศรีสุรักษ์ 1/3  
4 43977 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วงศ์เลิศ 2/1  
5 43999 เด็กชายภูมิรพี เสริมศรี 2/1  
6 44520 เด็กชายพลากร เริงประชากร 2/13  
7 44504 เด็กชายฐิติ ตีคลี 2/13  
8 44507 เด็กชายณัฐภัทร ดวงเลิศ 2/13  
9 44498 เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลวัฒน์ 2/13  
10 44499 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เหมือนประสาน 2/13  
11 44508 เด็กชายธนวัตน์ พ่อค้า 2/13  
12 44532 เด็กชายสรุจ เที่ยงธรรม 2/13  
13 44529 เด็กชายรัฐภาคย์ ปัญญาเอก 2/13  
14 44036 เด็กชายปิยวัฒน์ ภัทรวงศากร 2/2  
15 43811 เด็กชายศรัทธาเทพ หาญศึกษา 3/11  
16 43801 เด็กชายภัควัฒน์ พูนผล 3/11  
17 43850 เด็กชายรชานนท์ พวกดี 3/12  
18 43835 เด็กชายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 3/12  
19 43847 เด็กชายภูรินทร์ ผดุงกิจ 3/12  
20 43404 เด็กชายธนินท์ ลิ้มถวิล 3/3  
21 43448 เด็กชายปรมัติ อุ่นใจ 3/4  
22 43645 เด็กหญิงเนตรนภัส ยิ่งมี 3/8  
23 43657 เด็กหญิงลลิตา ขอสุข 3/8  
24 42644 เด็กชายคณพัฒน์ วิชุมา 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  2 คน