ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ชีวิทยาภายใต้จุลทรรศ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 4/11  
2 42477 นายมณฑล รำจวน 4/11  
3 44646 นางสาวศรัณยา สมานรักษ์ 5/8  
4 42118 นายวรวุฒิ หามฤทธิ์ 5/8  
5 41790 นางสาวธนาทิพย์ สบายดี 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  2 คน