ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English Clinic ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศิริวัฒนา สุขเป็ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 533
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44956 เด็กหญิงธนพร พงศ์วิระรัตน์ 2/3  
2 44941 เด็กหญิงกฤษมล สว่างพื้น 2/3  
3 44990 เด็กหญิงธวัลรัตน์ พยาราช 2/4  
4 45003 เด็กหญิงรัตตมณี สิงจานุสงค์ 2/4  
5 44986 เด็กหญิงฐิตาพร ยอดเสาว์ 2/4  
6 44979 เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญมาโนน 2/4  
7 44993 เด็กหญิงนภสร มั่นหมาย 2/4  
8 45010 เด็กหญิงอนันทิตา สุรวงศ์ธนกุล 2/4  
9 44998 เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีสวย 2/4  
10 45149 เด็กชายปพน ไสยโยธา 2/8  
11 44059 เด็กชายณภัทร ประทุมวรรณ 3/3  
12 44113 เด็กชายธนากานต์ ชาติห้าวหาญ 3/4  
13 44111 เด็กชายเตชสิทธิ์ พิศเพ่ง 3/4  
14 44095 เด็กชายกฤษตภพ ทั้งสน 3/4  
15 44115 เด็กชายนิธิศ จินดาศรี 3/4  
16 44130 เด็กชายสิงหา ฉ่ำศิริ 3/4  
17 44119 เด็กชายพัทธนันท์ ธนกาญจน์สิริภัค 3/4  
18 44131 เด็กชายสุธินันท์ ศรีโกตะเพชร 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  9 คน