ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหะพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเพทาย จิตธรรม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44406 ด.ญ.จุลลดา สังข์โกมล 1/11  
2 44487 ด.ญ.สุขฤทัย สมในใจ 1/12  
3 44509 ด.ญ.ธนัญญา บุญตน 1/13  
4 44526 ด.ญ.ภาษิตา ร่วมพัฒนา 1/13  
5 44523 ด.ญ.พุทธิกาลัย ทองริด 1/13  
6 44525 ด.ญ.ภารดี บูรณ์บุรี 1/13  
7 44502 ด.ญ.ชินมาลี อยู่ยอด 1/13  
8 44534 ด.ญ.อนันดา มาลัย 1/13  
9 44494 ด.ญ.กนกรดา ศรีสมุทร 1/13  
10 44500 ด.ญ.จิราพร กะการดี 1/13  
11 44536 ด.ญ.อัจฉรียา หวังสม 1/13  
12 44519 ด.ญ.พรรัมภา รวดเร็ว 1/13  
13 44535 ด.ช.อัจฉริยะ แก้วนิมิตร 1/13  
14 44512 ด.ญ.ธารารัตน์ ประดับสุข 1/13  
15 44493 ด.ช.กชคุปติฐ์ จันทเขต 1/13  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  13 คน