ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม infographic D-Science ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาววริษฐา สมเจริญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45130 ด.ญ.อาทิตยา สัตบุตร 1/7  
2 45121 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ วงงาน 1/7  
3 44331 เด็กหญิงนันทกุล จันทร์ภา 2/8  
4 44344 เด็กหญิงภัทรวดี เสางาม 2/8  
5 44351 เด็กชายศุภฤกษ์ รูปผาย 2/9  
6 44339 เด็กหญิงผ่องอำไพ วะรามิตร 2/9  
7 44345 เด็กหญิงมนตร์ณภัทร รัตนถาวร 2/9  
8 44356 เด็กหญิงไหมฟ้า โฉมงาม 2/9  
9 44353 เด็กหญิงสุทธิดา สุภิษะ 2/9  
10 43763 เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 3/10  
11 43729 เด็กชายณัฐดนัย สหัสชาติ 3/10  
12 43691 เด็กชายธนวัฒน์ สำราญดี 3/10  
13 43736 เด็กหญิงนภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 3/10  
14 43748 เด็กหญิงพิมพกา นพเก้า 3/10  
15 43436 เด็กหญิงณัฐพร มุติโสม 3/4  
16 43471 เด็กหญิงหัทยา งามแฉล้ม 3/4  
17 43470 เด็กชายสุภเดช บุญยะราช 3/4  
18 43442 เด็กชายธีรภัทร เทียนดำ 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  13 คน