ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม World trip vibes ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายธิติ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44903 ด.ญ.วริศรา หว่างแสง 1/1  
2 44940 ด.ญ.อิสริยา วรรณศิริ 1/2  
3 44989 ด.ช.ธราเทพ ศรีสวัสดิ์ 1/4  
4 44124 เด็กชายเพชรเวช มุมทอง 2/4  
5 44111 เด็กชายเตชสิทธิ์ พิศเพ่ง 2/4  
6 44101 เด็กชายจตุสิน ลอยลม 2/4  
7 44129 เด็กชายวริษฐ์ แก้วศรีหาวงศ์ 2/4  
8 44092 เด็กหญิงกรกนก นิธิวัฒนพงษ์ 2/4  
9 44097 เด็กชายไกลกังวล กงแก้ว 2/4  
10 44119 เด็กชายพัทธนันท์ ธนกาญจน์สิริภัค 2/4  
11 44094 เด็กชายกฤษณพัฒน์ ทองสุข 2/4  
12 43307 เด็กหญิงกัญชลิกา งามยิ่ง 3/1  
13 43331 เด็กหญิงปิยะฏา ดาศรี 3/1  
14 43344 เด็กชายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์ 3/1  
15 43317 เด็กหญิงณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา 3/1  
16 43345 เด็กชายอัมรินทร์ สมฤทธิ์ 3/1  
17 43305 เด็กหญิงกมลกานต์ สำราญกาย 3/1  
18 43321 เด็กชายธนรัตน์ วงษ์อินตา 3/1  
19 43334 เด็กหญิงภัทราพร มนูสารพงศ์ 3/1  
20 43353 เด็กหญิงชลธิญา มีโชค 3/2  
21 43364 เด็กหญิงนิพพานี ทองแผ่น 3/2  
22 44847 น.ส.เฌอริลิณญ์ เทียนถวาย 4/14  
23 44843 น.ส.กฤติกา สุรวาทศิลป์ 4/14  
24 42318 น.ส.ติยาภรณ์ พาเจริญ 4/5  
25 42305 น.ส.กมลชนก ไชยสุวรรณ 4/5  
26 44778 น.ส.พิมพิกา อินทร์สอน 4/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  15 คน