ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายทองอ่อน เสาเวียง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45245 ด.ช.ศิวกร อะนะรัมย์ 1/10  
2 45252 ด.ช.เอกธนัช กระจ่างจิตร 1/10  
3 45220 ด.ช.ณภัทร สุเมธโสภณ 1/10  
4 45234 ด.ช.พรรณรังสี แก้วดี 1/10  
5 45249 ด.ช.สรนนทน์ เชิดศรี 1/10  
6 44930 ด.ญ.มนัสวี สุขยา 1/2  
7 45172 ด.ญ.อรปรียา ทองดาประดิษฐ์ 1/8  
8 44408 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไขจันทร์ 2/10  
9 44426 เด็กหญิงปัณณพร สมคิด 2/10  
10 44420 เด็กหญิงนภัสสรา ปรุงเกียรติ 2/11  
11 44431 เด็กหญิงภคนันท์ พรมวงค์ 2/11  
12 44439 เด็กหญิงรุจีรัตน์ สร้อยจิตร 2/11  
13 44415 เด็กหญิงณัฐภัสสร ดวงไทย 2/11  
14 44435 เด็กชายมสพล ทองเอี่ยม 2/11  
15 44406 เด็กหญิงจุลลดา สังข์โกมล 2/11  
16 44407 เด็กหญิงชไมพร พันธุ์ศิริ 2/11  
17 43486 เด็กชายณัฐขร เดชายศสกุล 3/5  
18 43484 เด็กชายณัชพงษ์ หมายกล้า 3/5  
19 43516 เด็กชายสหชญ สุขโรจน์ 3/5  
20 43479 เด็กชายกวี ชิณภา 3/5  
21 43509 เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมนาม 3/5  
22 43495 เด็กชายธีรกานต์ อดกลั้น 3/5  
23 43480 เด็กชายกิตติธัช อิทธิผล 3/5  
24 43483 เด็กชายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 3/5  
25 43502 เด็กชายพัทธพล สังข์จันทร์ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  10 คน