ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักออกแบบ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสมฤดี อุ่นใจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45321 ด.ญ. ศิริวิมล แก้วกาญจน์ 1/12  
2 44918 ด.ช.ธีรพล เรืองผลวิวัฒน์ 1/2  
3 44926 ด.ญ.พิมลวรรณ วงค์นาค 1/2  
4 44911 ด.ช.ธนกร ผ่องศีล 1/2  
5 44927 ด.ช.พุฒิพัฒน์ สุขนิตย์กิติกุล 1/2  
6 44909 ด.ญ.ณัฐณิชา สุรินทราบูรณ์ 1/2  
7 44921 ด.ญ.ประภัสสร จันทร์สุพัฒน์ 1/2  
8 44910 ด.ช.เตชินท์ อรไทวรรณ 1/2  
9 44920 ด.ช.นิติภัทธ์ เรืองโรจน์ 1/2  
10 44944 ด.ญ.จิดาภา สุบินนาม 1/3  
11 44956 ด.ญ.ธนพร พงศ์วิระรัตน์ 1/3  
12 44974 ด.ญ.สุทธิลักษณ์ คงถือมั่น 1/3  
13 44961 ด.ช.นิธิศ ยุกต์วัฒนพงศ์ 1/3  
14 45050 ด.ช.อชิตพล พิศสมัย 1/5  
15 45119 ด.ช.มนตรี อาจหาญยิ่ง 1/7  
16 45108 ด.ช.ตะวัน ยอดรัก 1/7  
17 45167 ด.ช.สรวิศ จันทพันธ์ 1/8  
18 45157 ด.ช.พิสิษฐ์ สกุลหวังก้าวหน้า 1/8  
19 45151 ด.ช.ปัณณวัฒน์ นิยมตรง 1/8  
20 45179 ด.ญ.ชลิดา แหวนวงษ์ 1/9  
21 45212 ด.ช.อุกฤษ พรรณสน 1/9  
22 45193 ด.ญ.พิชญานิน จิตตะโร 1/9  
23 45201 ด.ช.วรปรัชญ์ แสนกล้า 1/9  
24 45202 ด.ญ.วริศรา บูรณ์บุรี 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  10 คน