ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พฤกษศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43796 เด็กหญิงพรกนก สุดใจ 3/11  
2 43797 เด็กหญิงพรรพษา ภาสกานนท์ 3/11  
3 43783 เด็กหญิงถิรดา แสวงมี 3/11  
4 43809 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปาวะรี 3/11  
5 43781 เด็กหญิงณัฐติกานต์ แซ่ไหล 3/11  
6 43365 เด็กชายประกายพฤกษ์ บุญโต 3/2  
7 43411 เด็กชายประภัทรพล เยรัมย์ 3/3  
8 43406 เด็กชายธีรัตม์ เสียงจินดารัตน์ 3/3  
9 43396 เด็กชายฐิติพงศ์ ถะเกิงสุข 3/3  
10 43410 เด็กชายปรเมษฐ์ ภูติธนารักษ์ 3/3  
11 43424 เด็กชายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแก้ว 3/3  
12 43388 เด็กชายกษิดิ์เดช อึงไพบูลย์กิจ 3/3  
13 43414 เด็กชายพงศ์ไท กล้างาม 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  5 คน