ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวดวงพร สุขพร้อม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40800 นายวรากร พวงขจร 6/11  
2 41039 นายพิริยะ นพพันธ์ 6/11  
3 40867 นายจิโรจน์ หงษ์ทอง 6/11  
4 41101 นายศิระธรรม อรุณชัยภิรมย์ 6/11  
5 43226 นายธนิษฐ์ บุญเขื่อง 6/11  
6 40770 นายชายชาญ หม้อทอง 6/11  
7 40916 นายเฉลิมยศ ชัยธนสกุล 6/11  
8 40957 นายอนุสรณ์ สิงห์ศิลป์ 6/8  
9 40988 นางสาวเบญจพร เบญจมาศ 6/9  
10 40974 นางสาวณัฏฐวิศา ทองคำ 6/9  
11 40944 นายฤทธิพร รักพรม 6/9  
12 40630 นายนรเศรษฐ์ โพธิสาร 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  2 คน