ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42508 น.ส.นิยตา วาปีเก่า 4/10  
2 44817 น.ส.นันทิกา แผ้วพลสงค์ 4/10  
3 42555 น.ส.เต็มตรอง สายพญาศรี 4/10  
4 42614 น.ส.บัณฑิตา ดวงเนตร 4/5  
5 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 4/6  
6 42503 น.ส.ณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 4/6  
7 42625 น.ส.พิยดา สมัครสมาน 4/6  
8 42485 น.ส.สุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 4/6  
9 42545 น.ส.จณิสตา นามสว่าง 4/6  
10 42522 น.ส.วณิชดา ถนอมมาก 4/6  
11 42490 น.ส.กนกวรรณ ศรีภา 4/7  
12 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 4/7  
13 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 4/7  
14 42635 น.ส.สาริน นนทะภา 4/7  
15 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 4/7  
16 44797 น.ส.อารยา แข็งยิ่งยงค์ 4/7  
17 42509 น.ส.บุษกร นาคแสง 4/7  
18 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 4/7  
19 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 4/7  
20 42489 น.ส.กนกธร สวนงาม 4/8  
21 41044 นางสาวยศวดี รุ่งเรือง 6/13  
22 43248 นางสาวปฎิญญา แก้วผสม 6/13  
23 40906 นางสาวเสาวภา ภิรมย์ 6/13  
24 43252 นางสาวสุพัตรา บำเพ็ญเพียร 6/13  
25 40783 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ 6/6  
26 40871 นายธนกร ปรากฎรัตน์ 6/8  
27 43193 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ 6/8  
28 40779 นางสาวติณณ์ณา จันทร์ศรี 6/8  
29 40689 นางสาวพศิกา มอบหมาย 6/8  
30 43192 นางสาวจิราพร นิลแก้ว 6/8  
31 41038 นางสาวพิทยามณช์ หงอกสิมมา 6/9  
32 41028 นางสาวธนาบดี สายแก้ว 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  24 คน