ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 28
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45337 ด.ญ.ชญานิศา ชูกิจวัฒนกุล 1/13  
2 45353 ด.ญ.ปณิชา เทพวรัญญพร 1/13  
3 45352 ด.ช.ปฐมพงษ์ ลัดดาหอม 1/13  
4 45159 ด.ญ.มนธินี ประสานสุข 1/8  
5 44447 เด็กหญิงอริสา ตั้งสุพัฒน์ภาคิน 2/11  
6 44429 เด็กหญิงพรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ 2/11  
7 44436 เด็กหญิงรณัญชยา พื้นนวล 2/11  
8 44403 เด็กหญิงกศิณ์นันท์ สุนทรวีระ 2/11  
9 44423 เด็กหญิงเบญจวรรณ มากแสน 2/11  
10 44465 เด็กหญิงปารมิตา อังศุพันธุ์ 2/12  
11 44450 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ช่องงาม 2/12  
12 44458 เด็กหญิงธมนวรรณ มะลิซ้อน 2/12  
13 44482 เด็กหญิงศรกมล กุตนันท์ 2/12  
14 44413 เด็กชายณัฐภัทร พรหมจักรินทร์ 2/12  
15 44471 เด็กชายพีระพัฒน์ ตั้งศิริชานนท์ 2/14  
16 44246 เด็กชายประภาวิน คานศรี 2/7  
17 43592 เด็กชายนันธนากร ดัชนีย์ 3/7  
18 41742 นายธราเทพ จันสีดา 5/6  
19 41673 นายอัษฎา วะรามิตร 5/7  
20 41745 นายธีรภพ ตั้งมั่น 5/7  
21 44644 นางสาวภูณิศรา พับขุนทด 5/8  
22 44639 นางสาวณฐิตา ดาศรี 5/8  
23 41932 นายกิตติมศักดิ์ กาบจันทร์ 5/8  
24 41883 นายคุณากร สุขดี 5/8  
25 40909 นายอิสยาห์ ถาพรพาท 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  14 คน