ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45360 เด็กชายรัตนชัย ก้านน้อย 2/13  
2 45306 เด็กชายธนาธิป บูรณะกิจ 2/13  
3 45346 เด็กชายไทธนาดล โพธิ์แก้ว 2/13  
4 45309 เด็กชายพงศ์รวิช ธัญภัคสกุลวัฒน์ 2/13  
5 45342 เด็กชายณัฐวุฒิ หมาดนุ้ย 2/13  
6 45380 เด็กชายณัฐภัทร ศรีวงศา 2/14  
7 45384 เด็กชายธนภูมิ นวะมะวัฒน์ 2/14  
8 45401 เด็กชายสิรเศรษฐ์ มุลาลินน์ 2/14  
9 45106 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทโสภา 2/6  
10 45104 เด็กชายชนาเทพ ห่อทอง 2/7  
11 45100 เด็กชายเจตนิพัทธ์ พูนแสง 2/7  
12 45128 เด็กชายสุธินันท์ มะลิวัลย์ 2/7  
13 45165 เด็กชายวุฒิภัทร แต่งงาม 2/7  
14 45160 เด็กชายรัตนพงษ์ ดวงใจ 2/8  
15 45105 เด็กชายฐปกรณ์ สุขแสวง 2/8  
16 45137 เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีชัยราษฎร์ 2/8  
17 45166 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญธรรม 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  1 คน