ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์คิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 4/5  
2 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 4/7  
3 40912 นายคัมภีร์ เมินดี 6/3  
4 40571 นางสาวชลธิชา มั่นเขตรวิทย์ 6/4  
5 40604 นางสาวรสิกา มีสิทธิ์ 6/4  
6 43154 นางสาวกุลจรี เชยรัมย์ 6/5  
7 41050 นางสาวศศิประภา เสริมผล 6/5  
8 40602 นางสาวมุกชมพู หลวงโย 6/5  
9 43160 นายวัชระ บุญเลิศ 6/5  
10 43163 นางสาววิภารัตน์ ทองสิงห์ 6/5  
11 41073 นางสาวทัยเนตร วงศ์รุจิโรจน์ 6/5  
12 41033 นางสาวนลินลักษณ์ บูรณ์เจริญ 6/8  
13 40991 นางสาวปาลิตา หล่อแหลม 6/8  
14 41009 นางสาวอภิญาดา เพชรเลิศ 6/8  
15 40853 นายเสฏฐกานต์ สืบเพ็ง 6/8  
16 43198 นางสาวอุษา อิ่มจิต 6/8  
17 40964 นางสาวเกษราภรณ์ แป้นแก้ว 6/8  
18 40866 นางสาวจิรัชญา สุขร่วม 6/8  
19 41001 นางสาวศิตลา จันทวงศ์ 6/9  
20 41066 นางสาวคุณัญญา มีโชค 6/9  
21 43204 นางสาวอนุสรา อยู่ดี 6/9  
22 43205 นางสาวอารีรัตน์ กับทอง 6/9  
23 43968 นางสาวจณิสตา อินทรนุช 6/9  
24 43201 นางสาวมณสิชา ยืนยง 6/9  
25 40832 นางสาวพรนภา ชะตารัมย์ 6/9  
26 40723 นางสาวดุสิตา ยังกลาง 6/9  
27 40903 นางสาวสุพิชชา ใจงาม 6/9  
28 41002 นางสาวศิรดา แสนเพื่อน 6/9  
29 41071 นางสาวณัฐนิชา ชมชื่นดี 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  24 คน