ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักชีววิทยา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพิรุณ ไพสนิท
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42314 น.ส.ณัฎฐา ทับมะเริง 4/2  
2 42326 น.ส.นาวิกา เสนาะกลาง 4/4  
3 42332 น.ส.ธัญชนก พิเนตรบูรณะ 4/4  
4 42312 น.ส.จุฑาวรรณ ปะกิระตา 4/4  
5 42315 น.ส.ณัฐณิชา เสือแก้ว 4/4  
6 44767 น.ส.ทิพย์สุดา นามโคตร 4/4  
7 44769 น.ส.ปนัดดา นนธิจันทร์ 4/4  
8 44781 นายสุภวัทน์ ศรีพิกุล 4/5  
9 41629 นางสาวศิรภัสสร เนตรพระ 5/1  
10 41603 นายกัลยกฤต งามแฉล้ม 5/1  
11 41602 นายกษิดิศ สลากัน 5/1  
12 41584 นางสาวพีรดา เสนาะกลาง 5/2  
13 44584 นางสาวจันทกานต์ สังข์น้อย 5/2  
14 41688 นางสาวณิชกานต์ พิศเพ็ง 5/2  
15 41652 นายธนพงศ์ ศรีนาคา 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  11 คน