ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคมีสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกษมา ลาดสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43106 นางสาวสาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 5/4  
2 44592 นางสาวจิรนันท์ ธิคำมา 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน