ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนภาพร พิศวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41590 นางสาววิรตี เชื่อมั่น 5/1  
2 41565 นางสาวจินตภาพ ลำภา 5/1  
3 41609 นางสาวชนันภัทร ธรรมษา 5/2  
4 41632 นางสาวสุดารัตน์ นิคาโม 5/2  
5 41671 นางสาวสโรชา ผจญกล้า 5/2  
6 41606 นางสาวจิณห์นิภา ผลเกิด 5/2  
7 41577 นางสาวปารมี แก้วประเสริฐ 5/2  
8 41647 นางสาวณัชฌา พิศวง 5/2  
9 44585 นางสาวชญาวัลลิ์ สวายสมสีกุล 5/2  
10 41626 นายภสุ อรุณยะเดช 5/2  
11 41666 นางสาวรวิพร แก้วบุตรดี 5/2  
12 41639 นายกฤษฏิ์ เฮ่ประโคน 5/2  
13 41749 นางสาวเบญญาภา ธงไชย 5/2  
14 43126 นางสาวอาทิตยา นิตยวัน 6/1  
15 40483 นางสาวกรรวี มิตรปราสาท 6/1  
16 40569 นางสาวฉันชนก ปี่ทอง 6/1  
17 43127 นางสาวธนาทิพย์ เมืองสุข 6/2  
18 40824 นายธีรภัทธ์ อุทัยบุญ 6/2  
19 40485 นางสาวกัญญพัชร นาคสุข 6/2  
20 40577 นางสาวดุจทิพย์ อำไพ 6/2  
21 40493 เด็กหญิงธนวรรณ มิตรปราสาท 6/2  
22 40643 นางสาวภูริชญา มหายศ 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  19 คน